1604

- , ., 1993.

     - 1604 1605 , , . , .
1604 - 200 , 1605 - 250 .
, , , .

                  .
, 200
, 115
, 350
, Min/Max, / 32 / 3200
, 1.1
: 1310 690 1360
, 1245

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó