2

, .

, 2.
8-82, (, , , , )
, 60.00
, 140.00
-
, Min/Max, ./. −/−
, . 10.00
__, . 2340_1610_1530
, . 5500
, / . -/−
/ . 1970/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó