675

     675 , , , , , .

, 630200
, 500200
() , 320(300)
, 14
, 200
. .60
. . , 30-330
. . , 0-250
. , 142-342
. , 210
4
16
. 
50-1630
63-2040
, 96010801630
, 635

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó