3642

- ,

     , .
( ) .
, .

..
   
  , 250
  , 500
  125
  ( 180°):  
      -   60
      -   240
  5..345
  ( ) 125
  /  
   
   
     -   1715
     -   1810
     -   1635
  1650

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó