1616

- , .

      , , , . , .


 116        1616
  ,  500 750
  ,  320 360
  ,  180 180
  min/max, / 20/2000 20/2000
  ,  2,8 7,5
  8-82  
 ,  1450 1505
 ,  1060 1100
 ,  2025 2270
  ,  2000 2150

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó