532

        532, 5324 532 .
       . .
       , . . .
       532 . . , . , , .
       «» , .

532 5328
(8-82), (, , , , )  
, 800 1250
10 12
,    
, /    
, 7,5 10
, 265015102000 358017902590
, 7400 14000
-
""
  5311

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó