1365

  -

- 1365 , , . .

, , , , ,

.

:  

:

8-82
, 65
, 80
, , 500
, , 330
, 1000
, , 32
, 15
, /. 24-1500
, 0,05-3,20
, 0,025-1,60
, 340018001800
, 5230

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó