2118

      : , (, ) , - , , .

  
 
  ,
 18
  ,
 150
 
 6
 
 300, 450, 735, 1200, 1980 3100
 
  2
  ()
 340350
  ,
 445
 ,
 220/380
 
 1 . 930 /

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó