-2

-

                                                        

 

                                                    

,                                                                        200…..800

  ,    .                                                         30

, .                                                       130

, /                                                  1260

, /                                                     380

, /                                                               0,08-0,12

, /                                              3…4,5

500-700 , /       30

,                               4,5

,

  •                                                                                        2300
  • :                                                                    1250                                                             
  • :                                                                     1420

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó