112

        12 , 80 .

 
 
  ,
 12
  ,
 80
  , /
 750-6070
 
 10
 
 5
 : 
 - 2-31-4
 -,
 22
 -, / 1430
  , :
 
 - 1465
 - 870
 - 1365
  ,
 800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó