3642

-

3642 , , .

, , , .

642 , .

642 642
, , 250 250
, , 630 630
, 450 450
,
  -
  -

360
20 40

360
20 40
( ), 1150 1200
,
  -
  -
  -

1745
1940
1550

1745
1940
1550

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó