24551

-

     - 24551 , .

  
  
  8-82
 
  ,
 900
  ,
 630
  X,Y,Z,  800
  , //,
 2975/2575/2680
   7479
  ,
 3,8
  , /, /
 40/2000
 
 20

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó