2534

      , : , , , .
: , , , .
: , , , , .
. , , , , , .
. , .
. , -, , .
- . . , , . . .
. . , , , .
. . , . . , .

18600
2700_2500_4690
35
. 800
. 800
, 1/40
, 560
, 200
, 250

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó