3221

      () . . .         , . , . . . : , .

                                
, , G=500 , ,
12
2
3150
, 1000
,
40
12
1 . 40 .
25
, 670
, 192
, / 0-3,6
, 0,45
, 14,35
, 800
, 3300
,
2075
4615
2190
, 15800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó