253

 -,

- 253 . : , , , . , .

                    .

( 45 1050-74), 32
,  
  290
  1000
, 1120
,  
  15
  630
, 250
, 330
, 710
,  
  1 94,2
  325
, 800
1574-75, 22
6569-75, 160
3
8
, /. 35,5...1400
6
, / 0,1...1,1
, 1,6
, / 18
, 800
,  
  1850
  800
  2430
, 2100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó