6606

-

       . , , , ,
 
..
   
  630 2000
  :    
     -   2
     -   1
  / 25...2500
  / 6...2500
  / 5...2000
  / 8000
  15
  .  
     -   6200
     -   3770
     -   3600
  .  21950
    6606

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó