3223

  203150, , 1988

      . , . , . , . , . . . : , .

11, 6.

                      .

  ,  
    20
    3150
  , 1000
  (-1)  
    30
    3,5
  2 .10.
  , 950
  , 280
  , /. 0-3,6
  , 0,45
  , 27
  ,  
    5100
    3550
    2760
  () 27850

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó