4136

      4136 : , , , .

:

,

400

142

( ), /

1100

,

530

,

 

250

90

,

750

,

480

,

480

,

390

(),

640

,

 

100

-

115

,

 


 

 

 


3020

1320

2700

,

13000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó