163

-, ., 1981.

       . , , , : , , .

       .

    
  
  ,  2800
  ,  630
  ,  350
  min/max, / 10/1250
  ,  15
  8-82, ( , , , , ) 
 ,
 4950
 ,
 1780
 ,
 1550
  ,
 5600

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó