3183

, , .

, , , .

.

:  
, 2,2…40
( ), 155
(" ") , 170
:  
, 400
, 203
, 160
, / 35
, 11
:  
, 300
, 127
, 160
/ -1 15/150
-1 300
, 1,1
, : 17,6
, / , , / Ra, 0.6/ 4/0.08
: **, /, : 2940*2145*2100/ 4580

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó