3423

,

- , , …


3423
, 240
, :  
- 820
- 820
- 360
- , 60
,  
- 750
- 305
- , max 50
. , /  35
, /: min/ max 35/100
, 65
,  200
/, 11,66/12,18
:  
- , 2,5
- , 2,5
, , :  
- 3650
- 2250
- 1800
, 5600

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó