-1

-

      - -1 , , , , . -1 . : , , . 1000 1400 .

, 400 
, 225 
, , 36 
, / 28-1250 
, /:   
/ 0,05-6,0/0,025-3,0 
:   
, 0,25-112 
, 0,25-56 
, 56-1 
, 56-1 
, 2165(2585)*9601500 
, 1140(1370)* 
* 1400

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó