-95

-, ., 1965.

      -95 , , , ..

                  
  .
 125
  , : 
 -
 12
 -
 32
 -
 50
  ,
 125
 
 1
  ,
 6
 
 1
 
 1
 , :
 
 - 420
 - 200
 - 250
  , ( )
 14,2
  ,
 5

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó