255

       , , , , , , , .

       , , .

       , . , . , , .. .

       . , .

                    .

..
50
( ) 375 - 1600
450 - 1600
680
350
  5
, 30
  21
  30 - 1700
4
1,7
. 2665 1020 3430
4700

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó