1605

- - , ., 1984.

         , , , , , .


, 1605.
8-82, (, , , , )
, 250.00
, 145.00
, 500
, Min/Max, ./. 30.00/3000.00
, . 1.50
__, . 1530_910_1385
, . 1365
, / . -/−
/ . 1972/1988

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó